Home

Arkivering av data

Legala handboken - Arkiverin

 1. Arkivering. Långtidslagring av digitala data är ett svårt och allvarligt problem för hela det moderna samhället och många frågor återstår att lösa. Det strategiska konceptet för digitalt bevarande är och har länge varit öppna, leverantörsoberoende standarder och en kontinuerlig överflyttning av data till nya lagringsmedia
 2. Med arkivering avses i det här sammanhanget ordning och redovisning av forskningsdata för långsiktigt bevarande. Oavsett om forskningsdata ska bevaras eller gallras, är det viktigt att den förvaras säkert och väl uppmärkt under tiden den ska sparas
 3. Instruktion för arkivering av data DATA Dataunderlaget ska sparas som ASCII med fast längd d v s fixed format, fasta positioner. (Fixed format ser ut som kolumner utan komma. Det ska inte vara förskjutet). Det ska inte vara tab separerat eller delimited (variabler ska inte skiljas med komma, semikolon eller motsvarande). Via Stat Transfe

Arkivering av data. Data som skapas i forskningsprojekt ska också sparas i det egna universitetets arkiv tillsammans med andra handlingar från forskningsprojektet. De handlingar och den typ av information som är upptagna i Riksarkivets föreskrift ska arkiveras Arkivering och långtidslagring av forskningsdata Arkivkraven varierar beroende på vilken typ av handlingar/dokument som det rör sig om, och detta regleras i Arkivlagen via Riksarkivet som är tillsynsmyndighet. ELN - ett enkelt sätt att strukturera och lagra forskningsdat Arkivering av skannade fakturor Räkenskapshandlingar ska som huvudregel arkiveras i den form de har skapats. Om en faktura har skapats fysiskt och sedan skannats in måste alltså den fysiska fakturan arkiveras Återläsning av data. Återläsning av förlorad data sker på begäran och debiteras enligt Visolits prislista. Återställning av servrar. Med hjälp av Veeam tas imagebackup på servrar för att snabbt kunna återställa en eller flera servrar. Säkerhetskopiering med imaging sker normalt av samtliga virtuella maskiner för snabb. Arkiveringen av räkenskapsinformation ska göras på ett betryggande sätt i Sverige under sju år. Under vissa förutsättningar kan en verifikation tillfälligt förvaras i utlandet. Det finns även möjlighet för företag att förvara maskinläsbara medier utomlands

Arkivering av forskningsdata Medarbetar

Papperskvittot får förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Företaget tar då inte emot kvittot i olika form utan överför det till annan form. Bestämmelsen om överföring finns i 7 kap. 6 § bokföringslagen. Vägledningen Bokföring R7e-arkiv används för lagring och arkivering av digital information. För att möjliggöra detta tar R7e-arkiv emot leveranser av digital information i godkända format som gör det möjligt att söka i materialet både nu och i framtiden. Det finns krav i lagstiftningen på att stora delar av regionernas digitala information ska bevaras

Video:

en selektion av data har gjorts. Också så kallade negativa resultat bör redovisas, det vill säga data som motsäger den hypotes man prövar. Sådana data kan visa sig mycket värdefulla för att pröva nya vägar inom forskningen. En redovisning av negativa resultat medför också att risken för att forskare upprepar andras misstag kan minskas Upptagningar för automatisk databehandling som är tillgängliga för flera myndigheter, så att de där utgör allmänna handlingar, ska dock bilda arkiv endast hos en av dessa myndigheter, i första hand den myndighet som svarar för huvuddelen av upptagningen. Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet Arkivera data Öppna driftsenheter välj fliken Skapa/ändra Markera en (texten blir blå) eller flera driftsenheter som du vill arkivera. Genom att hålla ned Ctrl tangenten samtidigt som du klickar på rader, markeras flera drifts-enheter. Välj därefter pilen efter Arkivera data och i rullningslisten väljer du Arkivera data Därefter visas en dialog me Såväl rådata filer som etiktillstånd, forskningsdokumentation och publicerade resultat ska arkiveras. De flesta universitet och högskolor har personal som kan ge både praktisk hjälp och rådgivning

Innan e-arkivering av ljud och film samt mer komplicerade bild-, ritnings- och kartformat kan en dialog med Riksarkivet behöva föras. Presentation av informationen med formatmallar I e-arkivets användarvy presenteras i regel informationen för konsumenten med hjälp av s.k. formatmallar (stylesheets), därför kommer sådana att behöva tas fra Dokumentet ska ta upp till exempel insamling, dokumentation, bearbetning, lagring och arkivering av data. Exakt vilket innehåll som ska finnas med skiljer sig åt beroende på ämnesområde, krav från finansiärer och datatyper. Det blir vanligare att forskningsfinansiärer kräver datahanteringsplan vid inlämning av projektansökan arkivering, inklusive gallring och migrering av information och dokumentation i samband med systembyte utöver de lagar och regler som finns. Denna vägledning syftar till att ge detta stöd. I detta ärende har enhetschef Peter Norén beslutat. Uppdraget har genomförts av utredare Elisabeth Perntz Archival Data Description Markup Language (ADDML) är en standard med ett XML-schema avsett för långtidsbevarande av information ur databaser vilket utvecklats av Riksarkivet i Norge. I dag används ADDML-standarden av riksarkiven i Norge, Sverige och Finland. Standarden ge ArkivIT:s konsulter hjälper er säkerställa att viktig information bevaras och hålls tillgänglig. Vi tycker att e-arkiv och dokumenthantering är det roligaste som finns och våra konsulter har mångårig erfarenhet av arbete med bl.a. PuL och informationssäkerhet

Hur lagra forskningsdata - Uppsala universite

 1. Varje institution och motsvarande enhet har eget ansvar för arkivering av forskningsmaterial. De centrala rutiner för informationsredovisning som finns beskrivna på dokumentationsenhetens webb måste följas. Institutionens ledning har det övergripande ansvaret för arkiveringen. Det operativa stödet lämnas av dokumentationsenheten
 2. Arkivera och samla information I vårt digitala personalarkiv kan du samla och hantera alla typer av personaldokumentation, exempelvis anställningsavtal, semesteransökan och intyg. Att ha all information på en plats är smidigt då den anställde kan nå sin personalakt och chefen har tillgång till sin personals akter
 3. Mer information om hur du aktiverar eller inaktiverar du rensar för arkivering av data går du till följande Microsoft-webbplats: Hur du aktiverar eller inaktiverar du rensar för arkivering Behöver du mer hjälp
 4. Arkiverad information är troligen lågprioriterad data som du inte behöver komma åt så ofta. Det är ursprungsdata som fortfarande är viktig för verksamheten. Den dag det är dags för en revision eller rättstvist är det avgörande att veta vilken data som finns på dina arkiverade band
 5. Arkivering av dokument inom data media. Arkivera dina fysiska inom elektroniska dokument, data mediaband inom andra tillgångar på ett säkert sätt via våra offsite arkiveringslösningar inom få snabb inom enkel åtkomst till informationen när behovet uppstår

Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata, Data Curation Unit (DCU), ansvarar bl. a. för verksamhetsprocessen för arkivering och publicering av forsknings- och miljöanalysdata.. Forskningsdata omfattas av det nya Öppna data-direktivet i den mån de är offentligt finansierade och när tillgång till sådana data är möjlig i enlighet med principen så öppen som möjligt och så begränsad som nödvändigt. Av direktivet framgår att det ska implementeras i svensk lagstiftning senast 17 juli 2021 arkivering av digital information skall skötas. Vikten av att studera hur man kan strukturera upp data för arkivering ligger i att man eftersträvar en standard som skall kunna främja framtida presentationer av tidigare arkiverat material. Idag finns en mängd olika dataformat vilket kräver olika program för att återskapa data

Arkivering och långtidslagring av forskningsdata - Uppsala

Arkiveringen av fjärranalysdata över Sverige är ett nationellt intresse som Sverige självt måste ta ett aktivt ansvar för. Avsaknaden av en nationell organisation som har ansvar för arkiveringen leder till att det inte samlas data från satelliter som sammanställs till heltäckande dataset med hög kvalitet Arkivering - så länge behöver du spara din bokföring. Enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden måste du spara, det vill säga arkivera, din bokföring i minst 7 år. Det här innebär att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring minst 7 år tillbaka i tiden

Metod 1: Markera den mapp som du vill arkivera automatiskt. Välj fliken Mapp och välj sedan Inställningar för Arkivera automatiskt Forskningsdata arkivering är långtidslagring av vetenskapliga forskningsuppgifter, inklusive naturvetenskap, samhällsvetenskap och biovetenskap.De olika akademiska tidskrifterna har olika policyer för hur mycket av deras data och metoder forskare måste lagra i ett offentligt arkiv, och vad som faktiskt arkiveras varierar mycket mellan olika discipliner Varför arkivera och förvara dina dokument? Arkiverar gör man oftast av praktiska, funktionella och arbetsmässiga orsaker. Genom att hålla ordning, sortera och arkivera gör man det lättare för sig själv och andra plus att man sparar tid och pengar. Inget sökande i oändlighet efter just det där pappret Bokföringsnämnden har i BFNAR 2013:2 förtydligat att det innebär att elektronisk räkenskapsinformation ska säkerhetskopieras. Det gäller både om räkenskapsinformationen fortfarande används i arbetet och om den arkiveras på ett lagringsmedium där det kontinuerligt läggs till eller uppdateras data

Arkivering vad gäller? Kunskap om arkiveringsregler

Lyder friskolor under patientdatalagen med krav på arkivering av skolhälsovårdsjournaler. Fråga: Vill bara kontrollera att det är korrekt att friskolor lyder under Patientdatalagen med krav att arkivera skolhälsovårdsjournaler i minst 10 år och gärna längre förstås i mån av plats.Om man nu behöver gallra ut gamla journaler, finns det föreskrifter. Handbok för digital arkivering Inledning - syfte med handboken 3 (19) 1 Inledning - syfte med handboken Syftet med handboken är att beskriva steg för steg hur arkivering av digital information från en verksamhet till e-arkivet ska göras. I denna version av handboken handlar det huvudsakligen om information som levereras från et Betydelser av DAP på Svenska Som nämnts ovan används DAP som en förkortning i textmeddelanden för att representera Data arkivering Process. Den här sidan handlar om förkortningen DAP och dess betydelser som Data arkivering Process. Observera att Data arkivering Process inte är den enda innebörden av DAP

Diarieföring, arkivering och personuppgiftsbehandling; Rutiner för behandling av personuppgifter; Utbildning och informationsmaterial; GDPR for researchers; Öppna Stäng Sök Logga in Öppna Stäng Meny Start Expandera Start Minimera Start. Aktuellt. Expandera. Arkivering av information från verksamhetssystem. Ta först ta reda på om informationen i verksamhetssystemet ska bevaras eller gallras (d.v.s. raderas). Svaret finns i den kommungemensamma arkiveringsplanen (KA). Det är den post i KA som avser själva systemet som är den som styr bevarande och gallring Arkivering av brukarjournaler i Treserva Gäller för verksamhetsområde/enhet: Alla kommunala och privata utförare inom vård och omsorg Upprättad av Medicinskt ansvariga Datum 2016-12-07 Ändringsdatum Kontinuerligt . 10 (10) Title: Rutin för arkivering av brukarjournale Arkivering från fristående skolor Grundskolor kan lämna in slutbetyg och gymnasieskolor ska lämna in sina examensintyg/slutbevis till Stadsarkivet. Motivet till detta är att det ska vara lika för alla elever i Linköpings kommun, oavsett skolans driftform, att ha möjlighet att kunna få ta del av sina betyg om orginalbetyget har förkommit

Säkerhetskopiering, arkivering och datalagrin

Vid behandling av personuppgifter som avses i första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:447). 2 kap Arkivering innebär mer än att flytta data mellan olika lagringsmedia. Det krävs struktur och kvalitet i arkiveringsarbetet för att informationen ska kunna vara tillgänglig under lång tid Vid arkivering av handlingar ska en sammanhållen patientjournal eftersträvas. Det sker ej i nuläget utan hälso- och sjukvårdsjournal förvaras/arkiveras på Estrids väg och SoL- journal förvaras/arkiveras på myndighetsenheten. Gem, plastfickor etc. tas bort. Kopior på handlingar som finns dokumenterat i verksamhetssystemet ska strimlas Grundtanken med arkivering är bevarande av information. Av rent utrymmesmässiga och ekonomiska skäl är det dock nödvändigt att göra ett urval av vilka handlingar som ska bevaras. De handlingar man väljer att inte bevara gallras, det vill säga förstörs. Naturligtvis måste detta göras på ett sätt som minimerar universitetets informationsförlust, och därför får gallring.

Arkivering Rättslig vägledning Skatteverke

Arkivering av räkenskapsinformation. Räkenskapsinformation ska sparas 7 år efter det innevarande kalenderår som avslutar räkenskapsåret. Detta gäller för alla underlag, oavsett om de är i pappersformat eller i elektronisk form. Om man skickar eller erhåller fakturor i elektronisk form ska dessa förvaras elektroniskt i 7 år Molntjänsten Office 365/OneDrive får inte användas för arkivering, varken på kortare eller längre sikt. Den kan enbart användas för tillfällig lagring av arbetsmaterial och kopior. För information om diarieföring och arkivering läs här eller fråga personalen på HS/Planeringsavdelningen. Vad gäller för att rensa och kasta filer Kompletterande material till fakturorna såsom original av kvitton, följesedlar, deltagarförteckningar etc. som skannas på institutionen ska arkiveras på institutionen. Information om arkivering och gallring finns i Lunds universitets dokumenthanteringsplan Reglerna om arkivering finns i Bokföringslagen och i detta regelverk. Vi har gjort en genomgång av vad det är som gäller. Spara i rätt tid Grundregeln i bokföringslagen är att företagets räkenskapsinformation ska sparas i sju år. Men det kan finnas andra skäl att spara bokföringen eller delar av den under en längre period

klarar detta. Tekno måste även klara av att hantera stora mängder data då arkivering av webben gör att datamängderna i arkivet hela tiden ökar. En teknologi som uppfyller kriterierna i OAIS-modellen som är en standard för arkivering och som kan hantera stora mängder data är NoSQL-databaser Vi har arbetat med arkivering i över 20 år! Hos oss är inget företag för litet eller för stort. Hög säkerhet, destruktionsbevakning, digital hantering och god service ingår alltid. Vi kan arkivering Arkivering av patientjournaler I Region Stockholm har regionarkivet hand om slutarkivering av patientjournaler från vårdverksamheter som drivs i regionens egen regi. Privata vårdgivare som driver vård via vårdavtal med Region Stockholm omfattas inte av detta omhändertagande för slutarkivering

I 7 kap 2§ bokföringslagen anges att räkenskapsmaterial ska sparas i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det kan dock vara aktuellt med längre arkiveringstid än så vilket till exempel är fallet gällande arkivering av avtal som sträcker sig längre tid än ett räkenskapsår Arkivering av journaler Fråga: I vår kommun kör vi PMO. Jag får som ansvarig skolsköterska frågan om arkivering av våra journaler från våra kommunala arkivarier. De vill ha alla avgångsklassers journaler utskrivna på papper. Vad ska jag göra Data Curation Unit (DCU) • Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata / Data Curation Unit (DCU) • Organisatoriskt inom biblioteket, men inkorporerar kompetens från Enheten för juridik och dokumentation (arkiv) och Miljödatastöd 7

Riktlinjer för registrering och arkivering av handlingar . Dessa riktlinjer är avsedda att vara ett stöd för institutioner och fakultetskanslier kring vilka handlingar/ärenden som ska diarieföras i Gudok eller registreras i andra verksamhetssystem De ska förvaras i särskilda volymer (arkivkartonger, buntar) avsedda för arkivering för att undvika damm och slitage. Vid arkivering rensas gem, gummisnoddar och plastmappar bort eftersom de förstör handlingarna. Handlingarna kan istället hållas samman med hjälp av aktomslag (papper i A 3-format som viks på mitten) Vad betyder SIGRID? SIGRID står för Format för arkivering av havsisen Data i Digital Form. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Format för arkivering av havsisen Data i Digital Form, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Format för arkivering av havsisen Data i Digital Form på engelska språket

Här finns Bokföringsnämndens srkivering - BF

Flera regioner - ETT gemensamt e-arkiv

Denna arkivering ansvarar du själv för genom att du kontinuerligt säkerhetskopierar din bokföring. Läs mer om överföring och förstöring av räkenskapsinformation i Bokföringslagen 7 kap. Arbeta smartare. Allt om fakturering. Inget papper, inget porto, inget strul Utövningen av advokatyrket sker i allt högre utsträckning med hjälp av digital teknik, ofta genom överföring och lagring av information i elektronisk form (data). Informationsflödena är också ofta gränsöverskridande. Datatrafik och lagring sker mer och mer genom användande av externa leverantörer som sköte Arkivering. Enligt bokföringslagen måste du arkivera din bokföring i sju år. Vissa dokument kan du behöva ha kvar ännu längre, till exempel dokument som innehåller information om förvärv av fastigheter. Arkivering av räkenskapsinformation i Bokföringslagen hos riksdagen. Podcast: Bokföring digitalt. Lyssna på intervju med Elin Oldin Av översiktsplanen ska även följande framgå Arkivering. När ett beslut att anta eller ändra en översiktsplan har fått laga kraft ska kommunen enligt PBL utan dröjsmål skicka vissa handlingar till bland annat Boverket och länsstyrelsen

Pappersjournaler ersätts i allt större utsträckning av elektronisk lagring av data, Vid rekvisition av patientjournaler varierar det också mycket över landet hur enkelt förfarandet är. Vid skanning av äldre material bör detta ske genom indexering och vid e-arkivering genom att använda en generisk datamodell Flyg- och rymdteknik - LOTAR - Långsiktig arkivering och återsökning (LOTAR) av digital teknisk produktdokumentation såsom 3D-, CAD- och PDM-data - Del 100: Gemensamma begrepp för långsiktig arkivering och återsökning av CAD 3D mekanisk information - SS-EN 9300-100:2018

Arkivlag (1990:782) Svensk författningssamling 1990:1990

Denna består av TAM-Arkivs juridiska utgångspunkter, villkor för bildanvändning, licenser och medgiven vidareanvändning samt villkor för avbildade personer. Ett generellt avtal för vad som gäller kring rättigheter vid leverans av fotografier till TAM-Arkiv har också förberetts Arkivering - hur länge? Enligt bokföringslagen ska räkenskapsinformation arkiveras (sparas) i sju års tid - och i den form den hade när den kom till företaget. Får exempelvis ett företag in material på papper ska det också arkiveras på papper och har det kommit in elektroniskt ska det arkiveras elektroniskt Detta ger dig full kontroll, överblick och tillgång till era arkiv. En beställning av arkivmaterial utförs normalt inom några få timmar. Då dokument ska förstöras ombesörjer vi detta och utfärdar destruktionsintyg. En komplett arkivlösning från A till Ö. Hos Depona är arkivering av dokument som den alltid borde ha varit

Hjelp til å lese gotisk håndskrift - Arkivverket

Checklista för arkivering . Enligt 28 § 2 st. fastighetsmäklarlagen är en mäklare skyldig att låta Fastighetsmäklarinspektionen granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten. Som framgår av lagtexten ska även bokföringen bevaras Högskoleverket - Arkivering av avvecklade system och databaser Publiceringsdatum: augusti 22, 2014 Syftet med projektet var att fastställa vilken information i varje system som ska bevaras respektive gallras, göra datauttag till arkivgodkänt format och skapa arkivexemplar av respektive system med tillhörande metadata och dokumentation färdiga för leverans till Riksarkivet Bevarande och gallring. Allt som en myndighet publicerar på sin webbplats är allmänna handlingar. Myndigheternas webbplatser, både publika och interna, hanteras därför enligt samma lagstiftning som andra allmänna handlingar

Offentlighet & arkivering. Nästan alla webbriktlinjer är relevanta för alla som har digitala tjänster. Undantaget är dessa riktlinjer som främst berör offentlig sektor Vad säger lagen om arkivering av digitala kvitton . Hur elektroniska kvitton ska arkiveras enligt bokföringslagen. Så vad händer när det digitala kvittot väl har fotats? Enligt bokföringslagen ska ett kvitto sparas i den form det togs emot. Med andra ord ska papperskvittot sparas i pappersform och det digitala kvittot i digital form Arkivering av nationella prov I kommunala och statliga skolor är nationella prov allmänna handlingar. I fristående skolor gäller inte offentlighetsprincipen, men huvudmannen har ändå en skyldighet att bevara elevlösningar från de nationella proven i tre år enligt skollagen Arkivering. Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb. Dokument. lockPärmetikett helrygg; För att komma till den här sidan behöver du vara anställd inom AcadeMedia-koncernen och logga in med dina vanliga inloggningsuppgifter. print Skriv ut; Innehållsansvarig

Arkivering - stöd och information om kliniska studie

Radering av data på ett säkert sätt. Hur hanterar ni er it-utrustning som inte längre används inom verksamheten? Har ni en strategi och process som säkerställer att hanteringen inte bara sker på ett säkert sätt, men även i enlighet med era hållbarhetspolicyer Arkivering av prov och matriser Vi arbetar med att lägga till en funktion som gör det möjligt att helt radera material från DigiExam. Det du i dagsläget kan göra är att arkivera ett prov eller matris som du inte längre är i behov av. Arkivering innebär att provet eller matrisen inte längre finns tillgängligt i ditt bibliotek utan att det hamnar i ditt arkiv istället Den praktiska hanteringen av de allmänna handlingarna har sin utgångspunkt i reglerna i tryckfrihetsförordningen, offentlighets och sekretesslagen och arkivlagen. I daglig verksamhet sker diarieföring och arkivering av handlingar, och det behöver ske på ett strukturerat sätt för att regelverket ska fungera i praktiken Kopiera filer från appen Filer på din iPhone, iPad eller iPod touch. Följ dessa steg för att skicka kopior av filer lagrade på iCloud Drive: Öppna appen Filer och tryck på iCloud Drive. Tryck på mappen du vill öppna och sedan på filen för att öppna den. Tryck på Dela i det nedre vänstra hörnet. Välj på vilket sätt du vill skicka en kopia av filen info@av-data.se. 0322 - 66 93 50 0708 - 356 454. Försäljning - Service - Installation - Support - Nätverk - Webb Klicka på länken nedan för att starta TeamViewer fjärrsupport. AV-Data AB. Krokviksvägen 28 439 54 ÅSA. 0708-356 454, 0322-66 93 50. Måndag.

Hva er nytt i Digitalarkivet? - Arkivverket

Forskningsdata - DAU lnu

Hantering, arkivering, bevarande och förvaring av journaler Allmänt Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Samtidigt ska behörig personal ha tillgång till uppgifter som behövs för att kunna ge en god och säker vård Bakgrund - Lär dig mer om bokföring. Bestämmelserna om bokföring och arkivering finns i Bokföringslagen (BFL). Dessa bestämmelser tolkas och utvecklas i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2013:2 Bokföring, med tillhörande vägledning.Det är alltså lagen och det allmänna rådet som styr vad som ska bokföras och när bokföring ska ske, liksom vad som ska dokumenteras och. Grundregel: Hantering av personuppgifter ska främst ske i system, inte i e-post. Hantering av personuppgifter i e-post räknas också som behandling av personuppgifter och samma krav gäller som för alla andra behandlingar. Ett e-postmeddelandet med personuppgifter får inte ligga kvar i inkorgen eller i skickat-mappen hur lång tid som helst Lagringsreglerna för Arkiv tillämpas direkt på datasystem som stöds av Google-tjänster. Arkiv är inte ett dataarkiv. När lagringsregeln löper ut omfattas data av standardprocesser för borttagning. När data raderas då en lagringsperiod är slut kan den inte återställas av användare eller administratörer. Läs mer om hur lagring fungerar Arkivering av forskningsdata. Projektet avslutas på grund av inaktivitet. Vid LiU produceras stora mängder forskningsdata/rådata i forskningsverksamheten. Dessa forskningsdata representerar stora värden for forskaren och kan i många fall även användas för vidare forskning

ArkivIT - Experter på digital informationshanterin

Gratis slektshjelp på Riksarkivet - Arkivverket

3. Hantering och bevarande Medarbetarwebbe

Hjelp fra Sverige - ArkivverketLoftsrydding i 1939 - Arkivverket

Vid digitalisering av detaljplaneinformation görs egentligen två typer av tolkningar. Den ena är tolkning av plankartans olika gränslinjer. Den andra är den när kommunen, i den mån det är möjligt, härleder planens bestämmelser och ersätter dem med en eller flera idag gällande bestämmelser, det vill säga att äldre planbestämmelser tolkas om till moderna Foto handla om Hög av mappar på vanlig bakgrund. Bild av skrivbordsarbete, papperen, data - 5372470

Arkivering av sociala medier. Lars Lundqvist är chef för informationsavdelningen vid Riksantikvarieämbetet. Arkiv har talat med honom om värdet av att kulturarvsmyndigheter är aktiva i de sociala medierna, och vad det innebär för deras arkivering - arkivering av räkenskapsinformation m.m. (7 kap.), - utvecklandet av god redovisningssed (8 kap.), samt - överklagande (9 kap.). Definitioner. 2 § I denna lag betyder 1. företag: en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt denna lag Datum ÅRTAL Tel. nr. NOTERINGAR Följesedeln utskrives i 2 ex. och bifogas leveransen. Centralarkivet återsänder 1 ex. som kvitto, efter mottagandet. Ovanstående handlingar har mottagits för arkivering. Falun den 20 Mottagarens namntecknin

Slektsverksted Trondheim - Arkivverket

Viss manuell hantering av uppgifterna kan förekomma, till exempel utskrift av material inför intervju. Rekryteringssystemet sammanställer automatiskt de kontakt- och personuppgifter du angivit när du skapade konto i rekryteringssystemet samt information om när du har sökt en anställning på KTH inklusive tillhörande ansökningshandlingar i ett så kallat kandidatkort I katalogen Aineistokatalogi (aineistokatalogi.fi, på finska) kan du bekanta dig med sådana av FPA:s registeruppgifter som ofta utnyttjas i forskningsprojekt. Närmare information ges av FPA:s datamaterialservice: e-post: tietoaineistot@kela.fi Telefon: 050 476 2974. Om användningen av statistik som producerats vid FPA, se Statistiktjänsten Arkivering av slutbetyg för gymnasieskola; Centrala elevhälsan; Ersättningar för pedagogisk verksamhet; Gymnasieval 2021; Inomhusmiljö för förskola, grundskola, gymnasieskola; Metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck; Möten med fristående gymnasieskolor; Skola och förskola för nyanlända; Övergångar mellan och. Detta är del 2 av 2 om Data Science och Advanced Analytics av Filip Reinholdson. I del 1 som du hittar här gick jag igenom vad Data Science och Advanced Analytics är och hur det kan hjälpa organisationer att nå nya insikter och möjligheter. I denna avslutande del går jag igenom de grundläggande förutsättningar som jag anser att man som beställare ska förstå för att få ut ett. En central del av att skapa visualiseringar handlar om att göra val. Genom dina val kan du göra en visualisering mer eller mindre lätt att tolka och också framhäva olika aspekter av data. Ett viktigt moment på kursen är därför att granska visualiseringar av andra kursdeltagare. Moment som tas upp på kursen är bland anna Arkiveringen av dokument styrs av arkivlagen och Riksarkivets beslut och bestämmelser. 4. Personuppgifternas innehåll i registret Namn och kontaktuppgifter 5. Källa för personuppgifter Uppgifterna kommer från den registrerade och av myndigheter i samband med att ett ärende anhängiggörs och via egen verksamhet. 6

 • Alfabetet A Ö skriva ut.
 • Papa Roach YouTube.
 • Läppförstoring Västerås.
 • 81 Support.
 • Styrfunktioner från brandlarmet.
 • The Lobster Santa Monica.
 • Ian Holm Bilbo.
 • Hyrbil Visby Gästhamn.
 • Wow Blacksmithing guide BfA.
 • Pfanner News.
 • Mercedes ML 350 nypris.
 • Länsförsäkringar Fastighetsfond kurs.
 • Z wave to rf 433mhz bridge.
 • Sherman tanks used in Kelly's Heroes.
 • Uppgift translate.
 • Wie kann man mehrere Bilder als Hintergrundbild machen.
 • Ånga bort ogräs.
 • Tibia wyrm spawn.
 • Kindergarten lampertheim hofheim.
 • Naturvårdsverket avfall.
 • Plåtskåp industri.
 • Autowåx Blocket.
 • Målgruppsanalys verktyg.
 • Seeigel Steckbrief.
 • Dinnershow Düsseldorf.
 • Tatuering höft tjej.
 • Crystals Vinterparadis Häst med vagn.
 • Cheap Ray Ban Sunglasses outlet.
 • Vårdgaranti cancer.
 • 030 Special Forces unit.
 • Bucket list challenges.
 • Brigitte Nielsen 2020.
 • Samsonite briefcase.
 • Penicillin fastande mage.
 • Utforskaren stänger ner sig Windows 10.
 • Takejob 175W.
 • Miki Kawai birthday.
 • Realtid stämning.
 • Handels facket.
 • West Ham old Stadium.
 • Boxing streams Reddit.