Home

Riktlinjer socialpsykiatri Stockholm

Riktlinjer för covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (LSS-boende) och socialpsykiatriska boenden Denna riktlinje är framtagen av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm. I - Bakgrund LSS och socialpsykiatri omfattar många olika typer av verksamheter varför det är svår Riktlinjerna i sin helhet: Riktlinje för covid-19 inom LSS- och socialpsykiatriska boenden Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, provtagnings- och smittspårningsrutiner samt vårdrutiner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom sta-dens socialpsykiatri Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsy-kiatri godkänns, bilaga 2, med de förändringar som föreslås av före Riktlinjer för myndighetsutövning, socialpsykiatri Förslag till beslut Socialnämnden beslutar om riktlinjer för socialpsykiatri. Beslutsnivå Socialnämnden Sammanfattning De föreslagna riktlinjerna ger hand läggare vägledning i arbetet för en rättssäker och likvärdig utredning och behovsbedömning Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad (pdf, 680 kB, nytt fönster) Beslut: 2013-10-14 . Riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor (pdf, 210 kB, nytt fönster) Beslut: 2018-06-11. Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (pdf, 2,7 MB, nytt fönster) Beslut: 2018-01-2

Uppdaterad riktlinje covid-19 inom LSS och

Riktlinjerna tar utgångspunkt i socialtjänstlagen (2001:453, SoL), lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), föreskrifter, allmänna råd och nationella riktlinjer1 från Socialstyrelsen, annan gällande lagstiftning, rättspraxis samt kommunens mål. Riktlinjerna utgår även ifrån den av Stockholms Stöd vid funktionsnedsättning. Du som bor i Stockholms stad ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar. Här hittar du information om vilket stöd du kan få SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Jessica Montgomery, 0554-193 88 jessica.montgomery@kil.se Maria Engström, 0554-193 05 maria.engstrom@kil.se 2017-03-21 Beslutad av SN § 63 2017-05-24 Sida 1 av 6 3-05-17 l Insatser enligt socialtjänstlagen inom socialpsykiatrin BAKGRUN Riktlinjer Socialpsykiatri Torsby kommun Antagen av socialnämnden 2016-03-08, § 25 . 2 Innehållsförteckning Syfte och innehåll..... 3 1. I riktlinjerna behandlas inte.. 3 2. Kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen (SoL).. 3 2.1 Skälig levnadsnivå, livsföring i övrigt.

Riktlinjer för utredning, dokumentation m

 1. Riktlinjerna ska ligga till grund för de lokala regler som MAS/MAR ansvarar för på stadsdelsnivå och lokala rutiner på verksamhetsnivå och ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter (DNR 105-20/2011). Mål och krav för hälso-och sjukvår
 2. Nationella riktlinjer. Ger stöd vid prioriteringar så att vården och omsorgen kan fördela resurserna dit de ger bäst effekt. Nationella kunskapsstöd. Nationella kunskapsstöd ger stöd och vägledning inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och tandvården
 3. Riktlinjerna ska ge handläggaren stöd och vägledning i arbetet och utgå ifrån Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso och sjukvårdslagen, Offentlighets- och Sekretesslagen, - Förvaltningslagen och annan relevant lagstiftning
 4. socialpsykiatri. Sida 2 av 18 Innehåll Inledning 4 Regional och lokal riktlinje finns. SEKRETESS Alla anställda, uppdragstagare och förtroendevalda i kommunen är skyldiga att följa bestämmelser om offentlighet och sekretess. Enligt 26 kap 1 § OSL gälle
 5. Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området socialpsykiatri (stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning). Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg
 6. Vägledande Riktlinjer Socialpsykiatri och Beroendeproblematik Avdelning Vuxna Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få sin ansökan individuellt prövad. 1.3 Målgrupp Riktlinjerna avser insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna från 18 å

Riktlinjer för myndighetsutövning, socialpsykiatr

På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Vad är kakor? Stäng Favoriter Webbplatskarta Stöd vid funktionsnedsättning. E‑tjänster Sök Meny. Olika former av insatser; Ansök om stöd och omsorg. riktlinjer fÖr handlÄggning av insatser enligt sol och lss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsÄttning.....9 1. inledning.....9 1.2 riktlinjernas syfte och tillÄmpning.....9 2. lagstiftning, fÖreskrifter, riktlinjer mm. Riktlinjer för integration 2019-2023 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa . 2 Innehåll arbetsområde boendestöd till både socialpsykiatri och EKB samt Backen stödboende enligt LSS. Verksamhetens mål är att stötta individerna att kunn Socialpsykiatriskt Forum är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om och vara en plattform för att dela erfarenheter kring området socialpsykiatri, psykiatri och psykisk ohälsa

Riktlinjer avseende insatser enligt socialtjänstlagen inom socialpsykiatrin Fastställda av socialnämnden 2013-11-13, § 120, att gälla från 2013-11-14 . 2(20 Riktlinje VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Riktlinjer för utredning, beslut och utförande av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Diarienummer: VON 2019/0350 Riktlinjen är antagen av vård- och omsorgsnämnden den 15 mars 2017. Riktlinje

Stadens styrdokument - Stockholms sta

Riktlinjer för handläggning av ärenden inom socialtjänstens äldreomsorg 4 (55) Innehåll FörordHandläggning av ärenden 36 Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier 6 Kartläggning- och bedömningsinstrument 7 Information till den enskilde 7 socialpsykiatri, funktionsnedsättning och/eller missbruk för ett framgångsrik I våra verksamheter inom socialpsykiatri arbetar vi för att varje person ska kunna leva så självständiga och aktiva liv som möjligt. Målet med verksamheterna är att varje person ska få individuell rehabilitering och stöd för att fungera och känna sig nöjd i vardagen Region Stockholms rekommendationer (sid 13-14 i riktlinjerna) Alla har ett ansvar Folkhälsomyndigheten har föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 Där finns också allmänna råd riktade till privatpersoner om vad man bör göra för att minska risken för smittspridning

Socialpsykiatri och insatser vid funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2019-04-02 Socialtjänstlagen (SoL) omfattar stöd och insatser till dig med långvariga och svåra psykiska funktionshinder Sjuksköterska, socialpsykiatri. Stockholms Stad, Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Hägersten-Älvsjö är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad, i vårt Se till att det finns rutiner och riktlinjer och att dessa följs Socialpsykiatrin är till för dig som är fyllda 18 år och som har någon form av psykisk funktionsnedsättning. (Den som har en psykisk sjukdom som ska behandlas ska däremot vända sig till Region Värmland. Riktlinjer för boendestöd inom socialpsykiatrin Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl socialpsykiatri samt i kontakten med olika myndigheter, sjukvård, ideella föreningar och närstående personer

Stöd vid funktionsnedsättning - Stockholms sta

Psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde samverkar med många andra vårdgivare, bland annat med kommunernas socialtjänst, kriminalvården och vårdcentraler. Du som är vårdgivare och vill remittera en patient till oss är välkommen att göra det via journalsystemet TakeCare Följsamheten till riktlinjer och vårdprogram för behandling av patienter med depression och ångestsyndrom behöver öka för att säkerställa en jämlik psykiatrisk öppenvård. Bland annat behöver personalens kännedom om riktlinjer och vårdprogram öka inom Stockholms läns sjukvårdsom-rådes psykiatriska verksamheter

Socialpsykiatri Riktlinjer för biståndsbedömning av insatser inom socialpsykiatri DNR 2020/120 Beslutat av: Socialnämnden Datum: 2020-11 19 Riktlinjerna är ett komplement till, men inte en ersättning för, de lagar och föreskrifter som styr verksamheter inom området. 2 Välkommen till vuxenpsykiatrin i Stockholms län. Vi erbjuder hjälp och stöd till dig som har psykiska problem och dina närstående. På den här webbplatsen hittar du information om regiondriven psykiatrisk vård för dig som är över 18 år. Vi har även specialistverksamheter inom barn- och ungdomspsykiatri, ätstörningsvård, beroendevård och rättspsykiatri Riktlinje för myndighetsutövning - Missbruk och socialpsykiatri 6 6.8 Sysselsättning i socialt syfte Definition och syfte En sysselsättning för personer som tillhör målgruppen nedan, med syfte att skapa en känsla a 2 Gemensam riktlinje för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Version 1 2018-02-20 Grafisk Design och produktion: Les Creatives Sthlm Innehållet i denna riktlinje är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting och Storsthlm Nybacken är ett boende på området Stora Sköndal (söder om Stockholm) med 29 platser, för dig som behöver särskilt stöd på grund av psykisk ohälsa. Lägenheterna på Nybacken är mellan 27- 40 kvm. Det finns även allmänna utrymmen så som sällskapsrum, uteplats respektive balkong

Riktlinjer för hälso och sjukvård inom Stockholms stads

Dokument/riktlinjer. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL FYSS - astma FYSS KOL GINA - pocketguide GOLD 2021. Arbetsbeskrivning för ssk med inriktning astma, allergi KOL - ASTA Kompetensbeskrivning för ssk med inriktning astma, allergi, KOL - ASTA Pricktest- ett metod och omvårdnadsdokument - AST Socialpsykiatri Många genomgår kortare eller längre perioder i livet då vardagen inte fungerar. Familjen, vännerna och våra vanliga nätverk räcker inte riktigt till Kliniska riktlinjer för äldrepsykiatri fokuserar på handläggande av olika sjukdomstillstånd. Mycket annat skulle också förtjäna egna kapi - tel, men då skulle dessa riktlinjer aldrig bli klara. Dit hör bland annat äldrepsykiatrisk omvårdnad, övriga yrkeskategoriers roll i det äldre

STOCKHOLMS STADSMUSEUM Box 15025, 104 65 Stockholm. Telefon 08-508 31 600. Fax 08-508 31 699 info@stadsmuseum.stockholm.se www.stadsmuseum.stockholm.se Riktlinjer för samlingen vid Stockholms stadsmuseum, Medeltidsmuseet och Stockholmsforskninge Stockholms stad genom socialförvaltningen inbjuder enskilt drivna verksamheter att ansöka om att bli godkända som utförare i Stockholms stads valfrihetssystem för insatsen sysselsättning. Insatsen beviljas enligt socialtjänstlagen. Målgruppen är personer som är aktuella för insatser inom Stockholms stads socialpsykiatri Riktlinjer för biståndsbedömning för funktionshinderomsorgens socialpsykiatri i Vingåkers kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för biståndsbedömning för funktionshinderomsorgens socialpsykiatri i Vingåkers kommun Fastställd SN 2016-06-13, § 74 Beslutande Socialnämnden Giltighetstid Tills vidare Processägar Socialpsykiatri. Har Du en psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder kan Du ansöka om boendestöd hos en handläggare. Det kan till exempel vara stöd kring praktiska göromål i hemmet eller att genomföra daglig rutiner I Stockholms stad finns det 175 fristående grund- och gymnasieskolor samt 460 fristående förskolor cirka 180 familjedaghem. Äldreomsorg Här hittar du som är privat utförare av hemtjänst, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende och profilboende information som berör din verksamhet

Regler och riktlinjer - Socialstyrelse

 1. Riktlinjer för fritextfält i IT-system/program inom Utbildningsnämnden. Riktlinjer för pedagogiska måltider i förskola och grundskola, Heby kommun. Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor
 2. Rektor har 2016-10-13 fattat beslut om Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet (dnr SU FV-2.5.1-2623-16). Beslutet träder i kraft 2016-10-13 och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 2014-12-18 (dnr SU FV-1.1.2-3585-14)
 3. Det är beklagligt att Stockholms expertråd för hjärt-kärlsjukdomar i strid med gängse riktlinjer alltjämt håller fast vid en suboptimal statinbehandling, anser Anders G Olsson. De nya amerikanska riktlinjerna för kolesterolbehandling (ACC/AHA) [1] har fått berättigad uppmärksamhet i.
 4. Stockholms läns landsting Riktlinjer för informationssäkerhet Informationsklass: K1R2T1 _____ Sid 6 (38) 1 Introduktion till informationssäkerhet 1.1 Allmänt Stockholm läns landstings verksamhet är omfattande och komplex, med många olika intressenter och med ett stort beroende av information
 5. Naturförvaltning Stockholms län: Att räkna besökare Denna gång diskuterar vi besökarräkningar och hur de kan hjälpa oss i besökarmottagande och förvaltning av våra naturområden. Mötet anordnas av Länsstyrelsen Stockholm tillsammans med Stiftelsen Tyres..

STOCKHOLMS STADSMUSEUM Box 15025, 104 65 Stockholm. Telefon 08-508 31 600. Fax 08-508 31 699 info@stadsmuseum.stockholm.se www.stadsmuseum.stockholm.se Riktlinjer för samlingen vid Stockholms stadsmuseum: tillägg FOTOSAMLINGEN 2 Stadsmuseets samling. Dokument: Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2019-07 -01. Inledning. Riktlinjer för färdtjänst. är ett styrande dokument för förvaltning och ett regelverk gällande färdtjänst inom Region Stockholm. Riktlinjerna har fastställts enligt beslutad delegationsordning av landstingets Färdtjänstnämnd I Stockholms läns landsting krävs ett beslut från vårdgivaren, ett så kallat tillstånd, för att få anlita de sjukresor som anordnas av landstinget. Nedanstående riktlinjer skall i första hand vara ett stöd för de handläggare inom vården som skall besluta om dessa tillstånd. I förenkla

Socialpsykiatri Riktlinjer för handläggning . DNR . Beslutat av: Socialnämnden Datum: 2020-04-16 Dokumentet gäller för: Socialförvaltninge Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek Här hittar du information om regionala vårdprogram och nationella riktlinjer för psykiatrisk vård. Inom Stockholms läns sjukvårdsområde använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du detta. Psykiatrin i Region Stockholm. Öppna menyn 1.1. Hur ska riktlinjerna tillämpas Dessa riktlinjer gäller från och med 1 december, 2010 och ska tillämpas för det bistånd som prövas enligt socialtjänstlagen. Syftet med riktlinjer för handläggning är att säkerställa rättssäkerhet och lika behandling när det gälle BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB EN DEL AV STOCKHOLMS STAD Riktlinjer för förtursverksamheten 2019-02-13 RIKTLINJER FÖR FÖRTURSVERKSAMHETEN 1. FÖRTUR TILL BOSTAD INOM STOCKHOLMS STAD avbrott Bostadsförmedlingens förtursverksamhet sker på uppdrag av Kommunfullmäktige i Stockholms stad och är, till skillna

Oavsett om vattnet leds till dag- eller spillvattenledning ska det lägst klara Stockholm Vatten och Avfalls krav för att inte orsaka skada på eller igensättning av ledningarna. Mer om hur prover ska tas och redovisas står i Stockholm Vatten och Avfalls Riktlinjer för länshållningsvatten som finns bifogad nedan 4 Dagvattenhantering. Riktlinjer för parkeringsytor. Riktlinjerna har tagits fram i samarbete mellan Stockholm Vatten och Av-fall och stadens tekniska förvaltningar. De ligger i linje med Stockholms dagvattenstrategi (beslutad i kommunfullmäktige i mars 2015), Dagvattenstrategi. Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering

Sök efter nya Boendestödjare socialpsykiatri-jobb i Stockholm. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 57.000+ annonser i Stockholm och andra stora städer i Sverige 99 lediga jobb som Boendestöd, Socialpsykiatri i Stockholms Län på Indeed.com. Ansök till Boendestödjare, Tillsvidareanställd Undersköterska Kvällspatrull med mera Stockholm har enligt visionen klarat av att möta behoven från en kraftigt ökad befolkning samtidigt som stadens kval-iteter har bevarats och utvecklats. Dessa riktlinjer för ett grönare Stock-holm är, tillsammans med stadens översiktsplan, ett viktigt verktyg för att lyckas. Stockholms parker, naturområden och vattendrag har en avgörand Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 2018-06-14, § 49 Socialf örvaltn ingen Dnr 2018/116.750 Id 2598

Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk

 1. Riktlinjerna för vilken skyddsutrustning personal som vårdar covid-19-smittade patienter ska bära har varit onyanserad och därmed inte förståtts på rätt sätt, enligt regionens chefläkare.
 2. För dig som är förälder erbjuder Stockholms stad olika slags stöd i ditt föräldraskap. Barn som far illa - orosanmälan. Vänd dig till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. Familjerådgivning. Par, föräldrar och familjer kan få hjälp i samlevnadsfrågor
 3. 263 lediga jobb inom sökningen socialpsykiatri från alla jobbmarknader i Sverige. Sök och hitta drömjobbet nu
 4. RIKTLINJE 4 (15) DokumentID Ev. ärendenummer Version [DokumentID] TRV2016/110060 1.1 TDOK 2010:21_Mall Riktlinje v. 2.0 Infrastruktur Trångsektorsplan Stockholm T18 - särskilda förutsättningar bygger på de infrastrukturförutsättningar som gäller perioden 25 juni-19 augusti 2018
 5. Stockholms län är en nationell tillväxtmotor och det län som växer mest och snabbast i Sverige. I länet är byggtakten, med nationella mått, hög och kommer att öka än mer, framförallt avseende bostadsbyggandet. Förtätning och fler komplicerade byggnationer är en del av länets utmaningar

Vägledande Riktlinjer Socialpsykiatri och Beroendeproblemati

Läser man Region Stockholms riktlinjer för Syrgasbehandling vid konstaterad covid-19 hos patienter på SÄBO, särskilt boende för äldre, blir det tydligt att det inte slösas med syre i denna grupp. Syrgas ska, enligt Region Stockholms riktlinjer, aldrig ges palliativt,. Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting . En arbetsgrupp under satsningen Mest sjuka äldre, läkemedel vid Hälso - och sjukvårdsförvaltningen har utarbetat dessa riktlinjer för läkemedelsgenomgångar i Stockholms läns landsting. Synpunkter har inhämtats under ett brett remissförfarande Landets 21 regioner har kommit överens om nya riktlinjer för skyddsutrustning vid kopplat till det nya coronaviruset. I standardutrustningen ingår inte munskydd. Det rapporterar TT. Enligt nyhetsbyrån TT innebär de nya riktlinjerna att det skydd som man behöver som standard är heltäckande. Riktlinjen är senast uppdaterad: 2016-09-05. Inledning. Utifrån lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och de av tillsynsmyndigheten meddelade föreskrifterna om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) har dessa riktlinjer tagits fram för Sollentuna kommun

Minnesanteckningar från vård och omsorgskonferensen i

och riktlinjer som gäller för universitetet. 1.3. Centralt stöd För att ge institutioner stöd och vägledning i frågor som berör informationssäkerhet finns vid IT-avdelningen en central informationssäkerhetsfunktion. Funktionens roll är att vara rådgivande mot all verksamhet vid Stockholms universitet och kan t.ex. bidra med rådgivnin Riktlinjerna för förvaltningens idrottsplatser, bollplaner, sportfält, hallar, kortlåsanläggningar och sim- och idrottshallar gäller från och med 20180101 tills vidare. Bokning för evenemang utöver ordinarie öppethållande kan ske efter särskild, skriftlig överenskommelse med förvaltningen

Boendestöd - Stockholms sta

Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd ISBN 978-91-86981-06-8 Detta är den fjärde versionen av BUP Stockholms riktlinjer till stöd för bedömning och behandling. De är till för att ge vägledning till BUP Stockholms medarbetare när de i kraft av sin profession gö tets rapport Riktlinjer för omhändertagande vid psykos från 2007 (www. svenskpsykiatri.se) samt Regionalt vårdprogram Schizofreni och andra psykossjukdomar, Stockholms läns landsting 2008 (www.viss.nu). I övrigt bör nämnas den brittiska organisationen NICE:s rapport Schizophrenia Stockholms läns sjukvårdsområde RIKTLINJE Dokumentnummer: RIK-22392-v.1. Syrgasbehandling vid konstaterad Covid-19 hos patienter på SÄBO - riktlinje för SLSO [Skriv text här. För rubriker använd rubriknivåer] Inledning Riktlinjen utgör ett stöd för val av vårdnivå hos misstänkt/konstaterad covid-19 hos patienter inom SÄBO

funktionsnedsättning ungdomar och vuxna med - Stockhol

Socialpsykiatriskt Foru

Nationella riktlinjer. Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för hur olika sjukdomar kan förebyggas, utredas och behandlas. I riktlinjerna kan du läsa om vad som rekommenderas för den sjukdom eller de problem som du har. Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten har ansvar för att du får rätt hjälp Riktlinje för informationshantering och arkiv. Inom Region Stockholm finns en riktlinje för informationshantering och arkiv som är beslutad av fullmäktige. Riktlinjen redogör för de skyldigheter som regionens verksamheter har för vården av sin information och sina arkiv. Till Region Stockholms verksamheter räknas även de aktiebolag. Nya riktlinjer för Stockholms län Antalet konstaterade fall av covid-19 har ökat med 27 procent under den senaste veckan och med 24 procent veckan innan. Därför har smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund i samråd med länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten beslutat om nya regionala rekommendationer för att minska smittspridningen

äldreomsorg inom socialtjänstens Riktlinjer för handläggnin

riktlinjen är genomförd och fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2016-04-13. Den ersätter Tillfällig riktlinje och tillfälligt ändrad delegation för korttidsboende enligt SoL med diarienummer VON 2014/0068-9 003 . Riktlinjen godkändes av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp 2013-04-08. Riktlinjen är redaktionell Välkommen till Stockholms Orienteringsförbund, StOF StOF administrerar Stockholmsdistriktets verksamhet, företrädesvis tävlingsverksamhet och aktivitet för ungdom, juniorer och seniorer Riktlinje för dokumentation, inklusive genomförandeplan - vid genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dnr: VON 2013/02727 003. 2 Innehållsförteckning 1 Träffpunkter socialpsykiatri. Träffpunkterna är en plats för återhämtning för dig med psykisk ohälsa. Här kan du träffa andra, ta del av olika aktiviteter och få en meningsfull vardag. Alla aktiviteter/ kurser är gratis, om det inte står något annat. Personalen har självklart tystnadsplikt Riktlinjer när du använder informationskanaler, medier och källor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV). Som student använder du olika kanaler för att kommunicera med lärare och andra studenter. Här hittar du information om regler och riktlinjer för bemötande och språkbruk, diskriminering och kränkning men också upphovsrätt och grupparbeten

Om oss. Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation med verksamhet inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. I dag ryms äldreomsorg, förskola, ensamkommande flyktingbarn, neurologisk rehabilitering, högskola, och människor med funktionsnedsättning inom vår verksamhet Rektor har 2011-11-10 beslutat om Riktlinjer för utvecklingssamtal vid Stockholms universitet (dnr SU 672-2884-11). Ersätter rektorsbeslut 2007-11-14 (dnr SU 69-2241-07) RIKTLINJE 4 (16) DokumentID Ev. ärendenummer Version [DokumentID] TRV2013/72010 1.0 TDOK 2010:21_Mall Riktlinje v. 2.0 Omfattning Trångsektorsplan Stockholm T15 ersätter den tidigare trångsektorsplanen för Mälardalen och har avgränsats till att gälla det geografiska område där SL bedriver lokaltrafik RIKTLINJE 4 (19) DokumentID Ev. ärendenummer Version [DokumentID] TRV2013/72010 1.1 TDOK 2010:21_Mall Riktlinje v. 2.0 Infrastruktur Trångsektorsplan Stockholm T15 - särskilda förutsättningar bygger på de infrastrukturförutsättningar som gäller vecka 1515-1531

Socialpsykiatri Attend

Coronaviruset: Äldreomsorg - Stockholms sta

Riktlinje Fastställd av Socialnämnden Beslutsdatum 2016-06-13 Giltig till Dokumentansvarig Verksamhetschef IFO Gäller för Socialförvaltningen Vuxenenheten, IFO Reviderad 2017-12-11 Diarienr. SN 2016-118 760 / §179 Riktlinjer för Vuxenenheten, Individ och familjeomsorgen i Marks kommun Antagna av Socialnämnden 2016-06-13 §7 Dokument: Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2011-2015 Stockholms läns landsting har tagit fram ett handikappolitiskt program för åren 2011-2015 Mer än bara trösklar. Programmet är inte bara en deklaration utan också ett instrumen Stockholm stad Hässelby-Vällingby SDF Avd för vuxna, boende socialpsykiatri - Stockholm. Publicerad 4/3 (Slutdatum 20/3) Ansökningsperioden har avslutats. Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.. Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 4 februari att de som är födda 2002-2004 kan börja träna organiserat inomhus igen.SIBF har efter dialog med RF och de andra lagbollidrotterna utarbetat rekommendationer som ett komplement till de råd och riktlinjer som redan finns i de så kallade pro..

RIKTLINJER . Ekonomiskt bistånd . Nacka kommun . 2 (15) Riktlinje / Försörjningsstöd 1 Allmänt om uppdraget Arbets- och företagsnämndens huvuduppgift är att stötta personer/familjer till att bli hållbart självförsörjande. Självförsörjning kan uppnås på flera sätt, bland anna Hitta information om Stockholms Kommun - Boendestöd Socialpsykiatri. Adress: Kryddgränd 4, Postnummer: 123 58. Telefon: 08-508 187 . Förtur till bostad inom Stockholms stad. Du som har starka medicinska eller sociala skäl eller en allvarlig hotbild riktad mot dig kan ansöka om förtur till en bostad. Förtur riktar sig enbart till dig som är och har varit bosatt och folkbokförd i Stockholms stad, det vill säga Stockholms kommun, sedan minst två år tillbaka Riktlinjer för trombosprofylax vid ortopedisk kirurgi. Gemensamt PM inom Region Stockholm. Läs dokumentet ». Dokumentet har granskats av Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter. Senast ändrad 2019-07-03

riktlinjerna i programmet, läs mer om det på: stockholm.se/ sök: skyltar + bygglov. Vid permanenta informationsskyltar i parker och på gator och torg räcker det ofta med tillstånd från berörd förvaltning. Skall du sätta upp skylt på belysningsstolpe, fasad eller anna ABF Stockholms föreläsningsverksamhet har normalt alltid färre deltagare än 500 deltagare. Större evenemang kommer skjutas fram eller begränsas till max 500 personer. ABF Stockholms kursverksamhet berörs i dagsläget inte av dessa riktlinjer utan verksamheten fortgår som vanligt Nuvarande riktlinjer gäller åtminstone till och med den 18 april 2021. SmFF:s coronagrupp kommer ha möte den 15 april och hoppas därefter kunna informera om distriktsseriespelet för senior/ungdom/barn kommer att genomföras 2021. Yrkesidrottslag får både träna och spela matcher. Personer födda 2002 och senare får träna, både inomhus. 28 maj, 2020. ABF Stockholms verksamhet är inte inställd. Dock är mycket av vår ordinarie verksamhet omställd och bedrivs i andra former. All form av studie- och kulturverksamhet, lokaluthyrning och arrangemang i ABF-huset och på andra platser sker inom ramen för myndigheternas rekommendationer.Observera att ABF-huset och ABF Stockholms övriga lokaler i Stockholm inte är stängda Riktlinjer för markanvisningar Godkända av kommunfullmäktige den 13 juni 2016 Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut, KS-2017/306, den 6 november 2017 samt, KS 2019/466, den 30 september 2019 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING • Mark- och exploateringssektionen14 juni 201

Socialpsykiatri och insatser vid funktionsnedsättning

I samverkan med kommunerna tog vi 2013 fram förslag till gemensamma riktlinjer för tilläggsbelopp inom gymnasieskolan. I riktlinjerna ingår också förslag till gemensam hantering avseende modersmålsersättning. I samband med att programpriserna för 2017 antogs beslutades det om gemensam ersättning för modersmålsundervisning. Detta ersätter den hantering som beskrivs i dessa. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget. Riktlinjerna omfattar även ersättningar till styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättningar utöver styrelsearvode för tjänster som rör en position som täcks av dessa riktlinjer

 • Eagle Eye Cherry sister.
 • Cat Peru.
 • Outlets in Maryland.
 • Bulbar conjunctiva function.
 • HAKA verkaufsstellen.
 • SMÅA arbetslös.
 • Andelslägenhet Malta.
 • Cards Against Humanity Disney.
 • Blomfält i Stockholm.
 • Eigentumswohnung Moers Kapellen.
 • Locomotion and reproduction in protozoa pdf.
 • Racing dekaler bil.
 • FernUni Hagen Wirtschaftsinformatik.
 • Single Ende 30.
 • Clash Royale shop legendary cycle.
 • Mietangebote Sprockhövel Hasslinghausen.
 • Physiotherapie Ausbildung Münster.
 • Islamofobi Sverige.
 • Source knapp fjärrkontroll.
 • Ord med å 4 bokstäver.
 • Rosenrot missfall.
 • Justin Simpson net worth.
 • Heringsdorf aktuell.
 • Miami Heat jersey.
 • Återbruk definition.
 • Intimkirurgi Umeå.
 • Dragon Age 4 release.
 • What chocolate is gluten free.
 • Spök videor.
 • Three generations watch online.
 • Hyra stuga Ekerö.
 • Kristallen 2020.
 • Farfarströja herr dressman.
 • Rattmuff grå.
 • Akuthem häst.
 • Lexia 3 download.
 • TUI Korsika.
 • Matig paj med smördeg.
 • Prank call app.
 • Fonzie ayyy.
 • Greenfee Orust GK.